Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Diana Arenduskeskus MTÜ-s, palume pöörduda ae-posti aadressil andmekaitse@dianaak.ee.

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Diana Arenduskeskus MTÜ poole, või   Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress  info@aki.ee).

Diana Arenduskeskus MTÜ teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed (varasemalt kui „delikaatsed isikuandmed“), milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.me töötleme  isikuandmeid rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui: 

  • Tulete meile rehabilitatsiooniteenusele

Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida teenuseosutamise leping ja osutada sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. St et küsime andmeid, mida seaduse või teenuse osutamise lepingu alusel on meil kohustus koguda ja töödelda.

Teie isikuandmete töötlemiseks küsime teilt selleks teenusele tulles kirjalikku nõusolekut.

  • Saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse

Kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.

  • Saadate meile e-kirja

Kasutame Teie isikuandmeid kirjale vastamiseks.

  • Kandideerite meile tööle

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida. (nt  Sotsiaalkindlustusamet).

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui külastate meie kodulehte?

Kui külastate meie kodulehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega.

Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist kodulehe osa te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal meie kodulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks. Selleks kasutame kodulehel küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui meie kodulehte külastate.

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle?

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis võime teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Meile tööle kandideerides on teil õigus saada teada, milliseid andmeid me teie kohta kogunud oleme. Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral Teie nõusolekul Teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kuidas saate tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud?

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:

Samuti ei väljasta me teile teie isikuandmeid juhul, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Andmete mitte väljastamise puhul on teil õigus esitada meie otsuse peale vaie Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda halduskohtusse.